برندها

  • طبقه: رویال
  • شماره واحد: واحد 40و 41
  • نام صاحب برند: آقایان فرخی_سلیمی
  • نام کارپرداز/مدیر داخلی/فروشنده: خانم شجاع/ ایلیا(مسئول تبلیغات)
  • آدرس سایت: www.vicologroup.com