برندها

  • طبقه: همکف
  • شماره واحد: واحد 16
  • نام صاحب برند: آقای پیمان معادی
  • نام کارپرداز/مدیر داخلی/فروشنده:  خانم معادی
  • آدرس سایت: